תודה על הפרגון!
נא למלא פרטים

X

תנאי שימוש

1. הגדרות

למונחים המפורטים יהיו ההגדרות שלהן:

1.1. "תקנון" או "תנאי השימוש" - כל התנאים המפורטים במסמך זה כפי שיעודכן מעת לעת;

1.2. "החברה" - משולם פתרונות תשלום בע"מ, מנהליה וכל מי הפועל מטעמה בקשר עם השירות;

1.3. "השירות" - פיתרון לגביית תשלומים באמצעות כרטיס אשראי המסופק באמצעות האתר או כל יישום או אפליקציה אשר מנוהלים על ידי החברה, וכן כל השירותים המסופקים למשתמשים במסגרת האתר;

1.4. "משתמש" - כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש בשירות, לרבות גלישה באתר, ולרבות לקוח קצה ו- ובית עסק;

1.5. "לקוח קצה" – לקוח קצה שעושה שימוש בשירות לצורך ביצוע תשלום;

1.6. "בית העסק" – עסק או תאגיד משפטי אחר שנרשם לשירות לצורך קבלת תשלומים;

1.7. "חשבון" – החשבון המנוהל באתר עבור בית העסק;

1.8. "האתר" – אפליקציית משולם פתרונות תשלום למכשירים סלולאריים ו/או אתר אינטרנט בכתובת www.meshulam.biz או כל דומיין אחר שיופעל על ידי החברה לצורך מתן השירות. האתר כולל גם את כל התכנים המצויים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.

1.9. "תשלומי לקוחות" – כל תשלום לבית העסק אשר בית העסק מעוניין לגבות מלקוחות הקצה באמצעות השירות;

1.10. "תוכן"/"תכנים" – נתונים, ניתוחים, הערות, פרסומות, ידיעות, טקסט, תמונות וסקירות, בין באופן גרפי ובין באופן קולי, שיועמדו לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא;

2. כללי

2.1. השימוש בשירות מוצע בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה כלשונם.

2.2. עצם השימוש בשירות ייחשב לקבלה מלאה של המשתמש לכל התנאים, התניות

וההצהרות הכלולים במסמך זה. במקרה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי השימוש, הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירות.

2.3. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. תקנות אלה יהיו נגישות בגרסה המעודכנת שלהן באתר. עצם העובדה שאדם עשה שימוש בשירות גם לאחר שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמתו לשינויים. האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של המשתמש בלבד.

2.4. אם משתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה, התרופה היחידה העומדת לו הינה להפסיק את השימוש בשירות בהודעה בכתב לחברה.

3. פרטי המשתמש וחשבון בית העסק

3.1. בית העסק לא ישתף את חשבונו או את פרטי המידע המשמשים לגישה לחשבון לרבות שם המשתמש ו/או סיסמתו האישית (להלן: "מידע הכניסה"), ולא יאפשר לאף אחד לגשת לחשבון או כל דבר אחר אשר עלול לסכן את אבטחת החשבון.

3.2. במקרה בו המשתמש מודע או יש לו חשש סביר כי קיימת הפרה כלשהי של אבטחה, לרבות, ללא הגבלה כל אובדן, גניבה או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה או גישה בלתי מורשית לחשבון, וכן על כל אובדן או גניבה של המכשיר הסלולרי או המחשב המשמש את בית העסק לצורך קבלת השירות, עליו להודיע מידית לחברה ולשנות את מידע הכניסה.

3.3. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות מידע הכניסה, ויהיה אחראי על כל השימושים במידע הכניסה, בין אם אושרו על-ידו ובין אם לאו.

3.4. על בית העסק לסגור את החשבון בתום כל יום עבודה, ע"י התנתקות מהמערכת וסגירת הדפדפן (במקרה של כניסה ממחשב).

3.5. בית העסק יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שייעשה באמצעות החשבון ו/או באמצעות מידע הכניסה וכל דבר הקורה באמצעות החשבון, בין אם הפעולות בוצעו על ידו ובין אם לאו. לכן, הוא מכיר בכך כי יתכן והחשבון יבוטל או ייחסם אם קיים חשש כי מישהו אחר משתמש בו כדי לעסוק בכל פעילות המפרה את תנאי השימוש או לביצוע מעשה לא תקין או לא חוקי.

3.6. מבלי לגרוע מיתר ההוראות המפורטות לעיל המשתמש מתחייב לפקח על החשבון כדי להגביל את השימוש בו על-ידי קטינים ולמנוע גישה לילדים מתחת לגיל 16. המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל שימוש בלתי מורשה של השירות על-ידי קטינים ומכיר באחריותו לכל שימוש בכרטיס האשראי שלו או של אחרים או כלי תשלום אחר  (לדוגמה, paypal) על-ידי קטינים.

3.7. מידע שמספק המשתמש בעת יצירה או עדכון החשבון או שימוש בשירות לתשלום, אשר עשוי לכלול שם, תאריך לידה וכתובת הדוא"ל, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לכללי הפרטיות של החברה.

3.8. בעת חילופי הרכב הנציגים המורשים מטעם בית העסק, על בית העסק לעדכן את החברה בכתב בפרטי הנציגים המורשים החדשים. למען הסר ספק, כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור על ידי בית העסק, החברה תפעל בהתאם לפרטי הנציגים שנמסרו לה על ידי בית העסק, ובית העסק יהיה מחוייב כלפי החברה עבור כל הפעולות שייעשו כאמור.

3.9. בית העסק יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא בית העסק כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה בכתב לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.

4. הרשמה לשירות

4.1. בית עסק המבקש לפתוח חשבון בשירות יוכל לעשות כן באמצעות פניה למוקד החברה, והשלמת תהליך הרישום על פי ההנחיות שיימסרו לו על ידי החברה, לרבות מסירת המסמכים ו/האישורים שיידרשו לשם כך על ידי החברה והשלמת ביצוע זיהוי לעסק ולנציגיו בהתאם לדרישותיה.

4.2. פתיחת חשבון לביצוע תשלומים בשירות תיעשה רק לאחר קבלת אישור החברה לבית העסק כי הינו רשאי לפתוח חשבון בשירות כאמור. למען הסר ספק מובהר כי בית העסק אינו רשאי לבצע תשלום באמצעות השירות טרם השלמת תהליך ההצטרפות וקבלת אישור החברה ומידע הכניסה. 

4.3. לאחר פתיחת החשבון תישלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני שמסר בית העסק בעת ההרשמה (על בית העסק למסור את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית) במסגרתה יובא מידע הכניסה. לצורך תחילת השימוש באתר על בית העסק להזין את מידע הכניסה באתר ו/או לפעול בהתאם להוראות שתתקבלנה מהחברה.

4.4. ידוע ומובהר לבית העסק, כי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לאשר פתיחת חשבון לבית העסק ו/או להתנות את פתיחת החשבון בתנאים, לרבות מגבלות בקשר לשימוש בשירות ו/או ערבויות ו/או בטוחות ו/או אישורים, בכל מקרה בו לדעת החברה קיים יסוד סביר לחשש כי השימוש בשירות על ידי בית העסק עלול לגרום לחשיפה כלכלית ו/או חוקית או אחרת מכל סוג שהוא כלפי החברה.

4.5. מבלי לגרוע מן אמור לעיל מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקות אודות הפרטים שמסר בית העסק בעת ההצטרפות לשירות, לרבות מלשכות שירות נתוני אשראי, או מכל גורם חוקי אחר. למען הסר ספק אין בביצוע בדיקות כאמור כדי להטיל חבות כלשהי על החברה או לגרוע מזכויות לפי הסכם זה.

4.6.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי פתיחת חשבון בשירות ו/או תחילת השימוש בשירות לרבות תשלומי לקוחות מותנית בין היתר באישור חברת האשראי לבית העסק. בית העסק מוותר על כל טענה או דרישה במקרה בו לא ייפתח לו חשבון בשירות עקב סירוב חברת האשראי או שיידרש למסירת מידע נוסף ו/או אישורים נוספים או לדרישות אחרות על ידי חברת האשראי.

4.7. למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר לבית העסק לעשות שימוש בשירות ולחייב תשלומי לקוחות קצה בטרם קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף למגבלות שלהלן:

4.7.1. תשלומי הלקוחות שיבוצעו כאמור לא יוערו לחשבון בית העסק טרם קבלת אישור חברת האשראי לבית העסק וסיום תהליך האישור.

4.7.2. סך תשלומי הלקוחות כאמור לא יעלה על 10,000 ₪ טרם קבלת האישור.

4.8. החברה איננה מתחייבת כי תהליך אישור בית העסק על ידה ו/על ידי חברת האשראי יסתיים בתוך פרק זמן מסויים. ידוע למשתמש כי מאחר ובין היתר אישורו כרוך בגורמים שאינם בשליטת החברה, אישור בית העסק לתחילת השימוש בשירות עלול להתעכב.

4.9. כל משתמש רשאי לפתוח חשבון אחד בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע פעולות של גולשים ולחסום לשירות ניסיונות לעקוף מדיניות זו, כגון באמצעות שימוש במכונות (רובוטים) או תוכנות עזר, או בכל מקרה בו קיים יסוד סביר לחשש כי חשבון נפתח על ידי אותו משתמש.

4.10. לא ייפתח יותר מחשבון אחד עבור בית עסק, אלא באישורה המפורש של החברה מראש ובכתב, לרבות בקשר לתמורה עבור חשבון נוסף. החברה תפעל לחסום חשבון לבית עסק עבורו קיים כבר חשבון במערכת האתר.

4.11. פתיתת חשבון בשירות תהיה כרוכה בעלות, כפי שתיקבע מעת לעת על ידי החברה ותימסר לבית העסק בעת פתיחת החשבון.

4.12. בכל מקרה שבו החברה סבורה שקיים חשד ממשי כי חשבון נפתח על ידי המשתמש שלא בהתאם לתנאי תקנון זה, הנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום או להגביל את החשבון.

4.13. השימוש בשירות ובחשבון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המשתמש לא יאפשר לצד לשלישי כלשהו גישה לפרטי החשבון, או לקחת חלק בפעילות בשירות תחת שמו ופרטיו. למען הסר ספק מובהר כי השימוש בשירות מותר לנציגי בית העסק להם אישרה החברה לעשות שימוש בשירות, וכי בית העסק לא יאפשר לנציג אחר לעשות שימוש בשירות ללא אישור החברה מראש ובכתב לנציג האחר.

4.14. המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת כל חומר פרסומי / שיווקי כלשהם באמצעות פרטיו המופיעים אצל החברה, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, שנמסרו על ידו בעת פתיחת החשבון ו/או ביצוע תשלומי לקוח קצה ו/או רישום כלשהו באתר.

4.15. עדכונים ו/או הודעות בקשר לשירות יישלחו לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה, לרבות כתובת הדוא"ל. המשתמש הינו האחראי להודיע לחברה על כל עדכון או שינוי בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו.

5. השימוש בשירות

5.1. השירות ו/או האתר לרבות כל התכנים והשירותים הכלולים מסופקים כפי שהם ( AS IS ) ובהתאם להחלטות החברה, והנהלת האתר ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. השימוש בשירות מבוצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר לשירות, בקשר לתכנים באתר ולאפשרויות השימוש בהם לרבות בדבר התאמתם למטרה כזו או אחרת.

5.2. החברה אינה אחראית בשום אופן לפעילות בית העסק או מי מטעמו. החברה אינה אחראית ליחסים בין בית העסק לבין לקוחות הקצה, ולא תהיה אחראית לעסקה שתיקשר בין לקוח הקצה ובית העסק בעקבות השימוש בשירות. השימוש באתר כפוף להסכמה לאמור לעיל.

5.3. בית העסק יימנע מלהציג כלפי הלקוחות הקצה כל מצג, מפורש או משתמע, ולפיו החברה או השירות קשורים לפעילות בית העסק.

5.4. החברה רשאית לסגור את השירות, להפסיק את פעילותו, או לשנות, מעת

לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו / או התכנים הכלולים בו, וכל זאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או תלונה בקשר עם האמור.

5.5. השירות מיועד לשימוש ככלי עזר לגביית תשלומי לקוחות בלבד, ולא לכל שימוש אחר. המשתמש אינו רשאי, לכל מטרה שהיא, לעשות כל תיקונים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לנצל, להנפיק רישיון, לייצר עבודות נגזרות, למכור או למכור בשנית פריט מן הפריטים, מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או כל דבר אחר שמקורו בשירות.

5.6. כמו כן לא יבצע המשתמש: איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מהאתר או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

5.7. השירותים המוצעים במסגרת השירות מוצעים רק במקום ובאופן בו הם מותרים לשימוש לפי דין. כל שימוש בשירותים במקום בו הינם אסורים, יהיה בטל ומבוטל.

5.8. למען הסר ספק בלבד מובהר כי השירות הינו שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת האינטרנט, בלבד, ואיננו שירות בנקאי מכל סוג שהוא.

5.9. במידה והדבר נדרש על פי דין בלבד, החברה תירשם כנותן שירותי מטבע, ותפעל בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש"ס - 2000 ולצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. ככל שהדבר יהיה דרוש על פי דין, החברה עשויה תדווח על פעולות שביצעו משתמשים וזאת מבלי ליידע אותם מראש ו/או לאחר מכן.

6. זכויות יוצרים

6.1. כל התכנים המופיעים בשירות כפופים לדיני זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים וזכויות הקניין אחרות (להלן: "זכויות היוצרים"). בהתאם לדיני זכויות היוצרים החלים בישראל, ובהתאם להוראת אמנות בינלאומיות, זכויות היוצרים בכל הפרסומים והתכנים בשירות, שייכים להחברה. זכויות יוצרים אלו כוללות,

בין השאר, טקסטים, תמונות, איורים, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידיאו, גרפיקה, תוכנה ויישומים (להלן: "החומר המוגן").

6.2. כל זכויות הקניין הרוחני בחומר המוגן הן בבעלות בלעדית של החברה

וחל איסור מוחלט על העתקה, חלוקה מחדש, שידור מחדש, להציג בפומבי, ועל פרסום של כל חומר ו / או תוכנה מהשירות ו / או כל חלקים מהם, ללא הודעה מוקדמת וללא אישור בכתב מהחברה.

6.3. השירות, לרבות כל סימני המסחר (בין אם נרשמו או לא) או סימנים מסחריים מכל סוג שהוא, הם קניינה הבלעדי של החברה, והיא לבדה תהיה היחידה הרשאית לעשות שימוש כלשהוא בהם, לרבות בשם המתחם של כתובת השירות או בכל סימן אחר או מותג אחר.

6.4. על אף האמור, זכויות הקניין הרוחני בחומרים שיסופקו על ידי משתמש עבור פרסום בשירות הם בבעלותו ובאחריותו; המשתמש מאשר במתן תוכן לפרסום בשירות, כי הוא הבעלים המלא של זכויות הקניין הרוחני בו והוא נותן את הסכמתו לשימוש בחומר על ידי החברה. מובהר בזאת, כי בעת מתן החומר לפרסום בשירות על ידי משתמש, הוא מעניק לחברה, ללא תמורה כלשהי, רישיון בלתי חוזר,

כלל עולמי וללא הגבלה, לעשות כל שימוש כלשהו בחומר על ידי החברה,

כולל שכפול, העתקה, הפצה או כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה בכל מדיה ותוכן

כלשהו.

7. פרסומות מסחריות בשירות

7.1. רק החברה וכל מי שקיבל היתר בכתב ממנה זכאים לפרסם פרסומות באתר ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד ג' באמצעות קישורים לשירותים אחרים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא על ידי אחרים (להלן: "שירותים אחרים"), או בכל שיטה שהם רואים לנכון לרבות ובכל מקום באתר בו תחפוץ לעשות כן (להלן: "פרסומות"). כל הזכויות בקשר לפרסומות, לרבות כל תמורה שתתקבל בגינן, תיזקף לזכות החברה בלבד.

7.2. חל איסור מוחלט על מחיקה, פגיעה, שיבוש או הפרעה לכל פרסומות בדרך כלשהי. החברה תהיה רשאית, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השירות.

7.3. תכנים אשר נמסרו למטרות פרסום בשירות יהיו חשופים לכלל משתמשי השירות.

החברה אינה יכולה לחזות מה התגובות שיתקבלו בעקבות חשיפת התוכן. החברה לא תישא באחריות כלפי משתמש או כל צד שלישי בגין התכנים והתגובות שיתקבלו אליהם.

7.4. התניות שלהלן יחולו על השימוש בפרסומות, וזאת מבלי לגרוע משאר

תנאי השירות:

7.4.1. באשר לקישורים (links) לשירותים אחרים: אלא אם צוין אחרת בשירות, אין כל יחסים משפטיים או מסחריים בין החברה לבעלי השירותים האחרים, ואת  לחברה אין כל שליטה או זכות לגבי החומר הנמצא בשירותים אלה.

7.4.2. החברה לא תהיה אחראית לחומר הנמצא בשירותים אחרים -

לרבות תוכן, נתונים, אלמנטים חזותיים או קישורים המופיעים בהם.

7.4.3. אין בקישורים לשירותים אחרים כדי להתפרש כמתן אישור,

המלצה או העדפה על ידי החברה לשירותים אלו, למפעילי השירות, ו / או למוצרים ו / או שירותים המוצגים בהם.

7.4.4. כאשר נכלל קישור בשירות זה, נעשה מאמץ להבטיח כי הקישור עצמו הינו הקישור המתאים. עם זאת, יתכן כי לאורך זמן, חלו שינויים בשירות המקושר. אם המשתמש סבור כי הקישור אינו מתאים, הוא מתבקש לפנות לתמיכה.

7.4.5. במקרים בהם לחברה ולשירות אחר יש יחסים משפטיים או מסחריים, זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התוכן בשירותים אלו, הן בבעלות צד שלישי שהעניק להחברה את הסכמתו לעשות שימוש בתוכן. המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ מחדש, להציג בפומבי, לפרסם את החומר, ו / או תוכנה מהשירות, ללא אישור מראש ובכתב מאת בעלים הזכויות לתוכן.

7.4.6. במקרה של סתירה בין תנאי השירות האלו זה לבין תנאי השירות של שירותים אחרים, תנאי השירות האלו יגברו.

7.4.7. החברה לא תישא באחריות, בשום אופן, עבור נתונים ותוכן, כולל אלמנטים ויזואליים, אליהם מפנים קישורים ולא תהיה אחראית לתוצאה כלשהי הנובעת מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם, לרבות כל נזק ישיר או עקיף ו / או הפסד ו / או הוצאה, עגמת נפש שעלולים להיגרם כתוצאה של חשיפה ו / או השימוש בשירותים אחרים ו / או מקורות כאמור, לרבות כל חלק מהם.

8. תשלומי הלקוחות

8.1. בית העסק מצהיר ומתחייב כי כל התשלומים שייגבו על ידו במסגרת השירות ייגבו באופן חוקי במסגרת סמכותו של בית העסק והתקשרותו עם לקוחות הקצה ולפי הוראות כל דין.

8.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בית העסק מתחייב כי:

8.2.1. כל תשלום המבוצע על ידו במסגרת השירות נעשה לאחר שיידע את לקוח הקצה בדבר התשלום, מהותו וגובה התשלום.

8.2.2. כל תשלום ייעשה רק עבור בית העסק. חל איסור על שימוש בשירות לצורך גביית תשלומים עבור אחר.

8.2.3. תשלומי הלקוחות ייגבו רק בקשר עם פעילות בית העסק עליה הצהיר ואושרה בעת הצטרפות בית העסק לשירות. חל ל איסור על גביית תשלומים שלא במסגרת הפעילות שאושרה כאמור.

8.3. קביעת גובה דמי תשלומי הלקוחות נעשית על ידי הלקוח בלבד ועל אחריותו בלבד. אין לחברה ו/או לאתר כל חלק בקיעת תשלומי הלקוחות וגבייתם והיא לא תהיה אחראית בשום דרך לגבי הסכומים שנמסרו על ידי בית העסק, לרבות בדיקת אמיתות גובה התשלומים וכיו"ב.

8.4. החברה רשאית לקבוע מגבלות לבית העסק בקשר עם תשלומי הלקוחות שיבוצעו באמצעות השירות, לרבות ומבלי למצות: סכום לתשלום עבור לקוח קצה לעסקה או בחודש או למשך תקופה; סכום כולל לתשלומי לקוחות לחודש או לתקופה; משך התקופה עבורה מבוצעים תשלומי לקוחות הקצה; סוג תשלומי הלקוחות שית העסק יהיה רשאי לגבות באמצעות השירות (הוראות קבע, עסקאות בתשלומים וכיו"ב); או כל מגבלה אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה.

8.5. הופרו המגבלות שנקבעו על ידי החברה כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחסום או לבטל את מתן השירות או לדרוש מבית העסק אישורים לפי שיקול דעתה כתנאי למתן השירות.

9. התשלום עבור השירות

9.1. בגין השימוש בשירות ישלם בית העסק עמלת סליקה עבור כל תשלום שיבצע לקוח קצה באמצעות השירות (להלן: "עמלת הסליקה"). עמלת הסליקה תנוכה מסכומי הגבייה שיועברו לבית העסק כמפורט להלן.

9.2. בנוסף, החברה רשאית לקבוע מעת לעת מלבד עמלת הסליקה תשלומים נוספים בגין שירותים המסופקים באתר ו/או בגין השימוש בשירות (להלן עמלת הסליקה ו/או כל תשלום אחר אותו תגבה החברה מבית העסק: "עלות השירות"). עלות השירות אותו תגבה החברה תהיה בהתאם לתעריפי השירות המתפרסמים באתר, אלא אם הוסכם עם בית העסק אחרת ונמסר לו על ידי החברה מחיר כאמור בכתב.

9.3. החברה רשאית לקבוע תשלום ללקוח קצה עבור כל תשלום המבוצע על ידו במסגרת השירות (להלן: "עמלת תשלום"). ככל ונקבעה עמלת תשלום היא תימסר למשתמש במועד השימוש בשירות או בהודעה מראש בכתב בהתאם לתנאי תקנון זה. עמלת התשלום תתווסף לסכום התשלום לבית העסק הנגבה באמצעות כרטיס האשראי של הלקוח קצה.

9.4. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את גובה עלות השירות ועמלת התשלום, באופן זמני או קבוע, או לקבוע כי שירות שסופק ללא עלות יסופק ללקוח בעלות, בהודעה מראש לבית העסק הדוא"ל שנמסרה על ידו. התעריפים המעודכנים יפורסמו באתר. באחריות  המשתמש להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמשתמש כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים כאמור. לא הודיע המשתמש לחברה כי הוא מעוניין להפסיק את השירות בעקבות הודעת עדכון תעריפים כאמור בתוך 30 יום, ייחשב הוא כמי שמסכים לשינוי.

9.5. החברה אינה אחראית לעמלות השונות אותן גובות חברות כרטיסי האשראי שהנפיקו את כרטיס האשראי מלקוח קצה.

10. ביצוע תשלומי לקוחות על ידי הלקוחות הקצה

10.1. ביצוע תשלום לבית העסק באמצעות השירות מותנה במסירת כל הפרטים המבוקשים באתר, והזנתם לביצוע התשלום.

10.2. החברה לא תהיה אחראית בגין אי מסירת כל הפרטים הדרושים או בגין כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטתה של החברה.

10.3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, יבוצע ניסיון לסליקת אמצעי התשלום הנבחר בסכום לתשלום.

10.4. במקרה של תשלום חוזר של הוראת קבע- לקוח קצה המבצע תשלום באמצעות השירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את תשלומי הלקוח קצה במועד שנועד לתשלום, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא התשלום.

10.5. במקרה של עסקאות בתשלומים (פריסת חיוב מסוים למספר תשלומים נפרדים)- כל תשלום יבוצע כעסקה נפרדת ועצמאית באותו היום בכל חודש קלנדארי עוקב, בהתאם למועד התשלום הראשוני. החברה רשאית לגבות תשלום נוסף ו/או לדרוש אישורים נוספים בגין ביצוע עסקאות בתשלומים.

10.6. ניתן לבצע עסקאות במטבע שקלי בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר ביצוע עסקאות במטבעות אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

10.7. סוימה פעולת החיוב, יישלח ללקוח הקצה אישור תשלום לכתובת הדוא"ל שהוזנה בעת ביצוע התשלום.

10.8. לאחר ביצוע תשלום, יופיעו בפרטי בית העסק בפירוט עסקאות כרטיס האשראי של לקוח הקצה פרטיו של בית העסק באופן שלהלן: "משולם- [שם בית העסק]". ידוע עם זאת לבית העסק כי פרטי החברה לגבי התשלום יהיו פרטי החברה.

10.9. למען הסר ספק מובהר כי בית העסק הינו האחראי לכל תשלום מס הנובע מתשלום המבוצע במסגרת השירות ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לתשלומים כאמור, ככל שנדרש, ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר עם האמור.

10.10. בית העסק מצהיר כי כל התשלומים שיבוצעו בחשבון יבוצעו באישור לקוח הקצה והסכמתו לחיוב, בלבד.

10.11. החברה רשאית לבטל מיידית חיובים שנעשו באמצעות החשבון, במקרה שלחברה חשש סביר כי החיוב נעשה שלא לאחר קבלת אישורו המלא של המשלם למלוא פרטי העסקה.

11. העברת תשלומי הלקוחות

11.1. זיכוי חודשי: עד ל- 10 בכל חודש קלנדארי, יועברו לחשבון הבנק של בית העסק המעודכן במערכת תשלומי הלקוחות ששולמו ונגבו בהצלחה באמצעות השירות בחודש שקדם לו והועברו לחברה בפועל מחברת האשראי, בניכוי עמלת הסליקה ו/או כל עלות אחרת בה חב בית העסק לחברה.

11.2. זיכוי שבועי: בית העסק שהצטרף לחבילת זיכוי שבועי, בכל יום שלישי  יועברו לחשבון הבנק של בית העסק המעודכן במערכת תשלומי הלקוחות ששולמו ונגבו בהצלחה באמצעות השירות בשבוע הקודם (קרי, בימי ראשון עד שבת בשבוע הקודם) והועברו לחברה בפועל מחברת האשראי, בניכוי עמלת הסליקה ו/או כל עלות אחרת בה חב בית העסק לחברה.

11.3. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה ומיתר הדרישות לצורך הצטרפות לשירות, על מנת לקבל את השירות ולקבל את תשלומי הלקוחות הקצה על בית העסק להעביר לחברה באמצעות אחד מנציגי החברה או באמצעות שירות הלקוחות: העתק צילום המחאה של בית העסק ובו חשבון שפרטיו זהים לפרטי החשבון שעודכנו על ידי בית העסק, או אישור קיום חשבון מהבנק בו מתנהל החשבון.

11.4. החברה רשאית לדרוש מבית העסק מעת לעת אישורים ו/או אמצעי זיהוי נוספים לצורך אימות פרטי חשבון בית העסק ו/או פרטי תשלומי לקוחות, כתנאי להעברת תשלומי הלקוחות ומתן השירות לבית העסק. יודגש למען הסר ספק כי האמור לעיל חל גם לאחר הצטרפות בית העסק לשירות, וככל ויידרשו אישורים או אמצעי זיהוי נוספים כאמור, עקב דרישת חבר האשראי או מכל סיבה אחרת, מסירתם תהווה תנאי להעברת תשלומי הלקוחות לבית העסק.

11.5. למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תשלם ואינה מחויבת לשלם כל ריבית ו/או כל הכנסה או תשלום אחר, ביחס לכל סכום שיוחזק על ידי החברה עבור בית העסק.

11.6. מבלי לגרוע מיתר התחייבויות בית העסק לפי תנאי שימוש אלו ולפי כל דין ומהוראות תנאי שימוש אלה ובכלל זה הוראות סעיף 8 לעיל, מתחייב בית העסק כי תשלומי הלקוחות הקצה יועברו על ידו אך ורק לחשבון בית העסק ולצורך המטרות להם נועדו לפי דין. החברה רשאית לחסום ו/או לבטל את השירות בכל מקרה בו לחברה יסוד סביר לחשש כי תשלומי הלקוחות הקצה אינם מועברים לחשבון בית העסק או למטרתם החוקית.

12. ביטול תשלומי לקוחות

12.1. ביטול ביוזמת לקוח:

12.1.1. לקוח קצה המעוניין לבטל תשלום שבוצע על ידו במסגרת השירות, יפנה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הדוא"ל [email protected]. שירות הלקוחות ימסור ללקוח קצה את הטופס או רשימת הפרטים הדרושים לצורך הבקשה.

12.1.2. לאחר מסירת הפרטים הדרושים כאמור, תיבדק בקשת הלקוח קצה בתוך 5 ימי עסקים.

12.2. ביטול על ידי בית העסק:

12.2.1. בית העסק רשאי לבטל באמצעות השירות, תשלומי לקוחות שטרם הועברו לחשבון בית העסק. במקרה כאמור יזוכה חשבונו של לקוח הקצה בסכום התשלום שבוטל.

12.2.2. במקרים שיפורטו להלן, בית העסק לא יוכל לבטל באופן עצמאי את תשלום לקוח הקצה על ידי השירות ויהיה עליו למוקד החברה בבקשה לביצוע ביטול תשלום:

12.2.2.1. ביטול תשלומים במסגרת עסקה בתשלומים;

12.2.2.2. ביטול תשלום במסגרת הוראת קבע;

12.2.2.3. ביטול תשלום שכבר הועבר לחשבון בית העסק- במקרה כאמור החברה תהיה רשאית לסרב או להתנות את ביצוע הביטול בהבטחת קבלת עלות הביטול על ידי קיזוז או בדרך אחרת מבית העסק, כאמור בסעיפים 12.6-12.7 להלן.

12.2.3. למען הסר ספק ביטול על ידי בית עסק ייחשב כעסקת תשלום, ובית העסק יחוייב בעמלת סליקה בגינו בהתאם לעמלת הסליקה בה מחויב בית העסק בגין תשלומי הלקוחות.

12.3. ביטול ביוזמת החברה:

12.3.1. החברה רשאית (אך אינה חייבת) לבטל או לעצור כל תשלום שלגביו התעורר חשד שאינו תקין ולהשיב את התשלום ללקוח הקצה, מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.

12.3.2. החברה רשאית לסרב או להימנע מביצוע תשלום וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך, או אם העסקה אינה על פי הכללים והנהלים של החברה.

12.4. ככל והתשלום שביטולו התבקש או הוחלט על ידי החברה טרם הועבר לידי בית העסק, תבצע החברה ביטול לחיוב.

12.5. ככל והתשלום שביטולו התבקש או הוחלט על ידי החברה הועבר לחשבון בית העסק, תיבדק בקשתו של לקוח הקצה לביטול. ככל ונמסרו הפרטים הדרושים לרבות סיבה סבירה לבקשת הביטול, תבצע ההחברה את ביטול החיוב.

12.6. במקרה כאמור בסעיף ‎12.5 לעיל, ובכלל זה בכל מקרה בו תחויב החברה בתשלום על ידי חברת האשראי בגין תשלומי הלקוחות של בית העסק מכל סיבה שהיא, ובכלל זה- בכל מקרה שחברת האשראי תחליט על ביטול עסקה או החזר או תקבל הכחשת עסקה מצד המשלם, לרבות ומבלי למצות במקרים של חיוב חוזר (Charge Back), חשד לגניבת כרטיס וכן במקרים בהם הודיע המשלם על ביטול העסקה, בשל כל עילה המאפשרת ביטול ו/או הפסקת תשלום על פי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, או על פי כל דין אחר- החברה תקזז את התשלום בה חויבו, לרבות שלום לקוח הקצה שבוטל, מתשלומי הלקוחות הקצה שיועברו לבית העסק החל מהחודש שלאחר הביטול. האמור לעיל מהווה הודעת קיזוז לפי כל דין.

12.7. במקרה בו אין באפשרותה של החברה לקזז את התשלום כאמור בסעיף 12.6 מתשלומי הלקוחות הקצה או בו בוטל השירות על ידי בית העסק, תהיה רשאית החברה לחייב את בית העסק בתשלום כאמור באמצעות כל אמצעי תשלום על שם בית העסק הרשום בחברה. במקרה בו אין בידה אמצעי תשלום כאמור או שלא עלה בידיה לחייבו ישיב בית העסק לחברה את סכומי תשלומי הלקוחות הקצה שבוטלו בתוך 7 ימים ממועד דרישתה לעשות כן בכתב.

12.8. למען הסר ספק מובהר, כי אין בביטול תשלום, מכל סוג שהוא ומכל עילה שהיא, כדי להוות עילה להחזר עמלת הסליקה או כל תשלום אחר ששילם בית העסק עבור השירות, ולא תוחזר עמלת הסליקה במקרה של ביטול תשלום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לחייב את בית העסק בעמת סליקה כן בכל ההוצאות שייגרמו לה עקב ביצוע ביטול תשלום ו/או החזר מכל סוג שהוא ללקוח הקצה.

13. ביטול השירות

13.1. ההתקשרות בין החברה לבית העסק תעמוד בתוקף עד למסירת הודעת בית העסק על רצונו בביטול השירות כמפורט להלן.

13.2. ביטול השירות יבוצע בידי נציג בית העסק המוסמך לכך, בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של השירות כאמור בתנאי שימוש אלה. הביטול יבוצע בתוך 5 ימי עסקים ממסירת ההודעה.

13.3. בית העסק יהיה אחראי לכל התשלומים, לרבות לתשלום עמלת הסליקה בגינם, שיבוצעו עד למועד ביטול השירות בפועל על ידי החברה.

13.4. עם ביצוע הביטול תיחסם הגישה לחשבון ולא יתאפשר ביצוע תשלומים באמצעות האתר.

14. תנאים מוקדמים לשימוש בשירות

14.1. השימוש בשירות הינו בכפוף לכך כי לגבי כל משתתף מתקיימים התנאים המצטברים כדלקמן:  

14.1.1. מלאו למשתתף 18 שנה והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב;

14.1.2. הוגדרו תנאים נוספים ופורסמו בשירות- עמידה מלאה בתנאים אלו.

14.2. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית למנוע ממשתתף להשתמש בשירות, בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קיים חשש כי המשתתף הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי תקנון זה או לפי כל דין.

14.3. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרישות נוספות לשימוש שירות, ובכלל זה דרישות הרשמה נוספות, לרבות פרטים נוספים שעל המשתמש יהיה לספק לשם פתיחת חשבון בשירות.

14.4. בעצם השימוש בשירות, לרבות הרשמה אליו כבית עסק, גלישה באתר או ביצוע תשלומי לקוחות- מצהיר המשתמש כי הוא עונה על דרישות אלה ומסכים לתנאי תקנון זה.

15. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

15.1. כתנאי לביצוע השימוש בשירות, המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות כל שימוש בלתי חוקי בשירות או לתכלית בלתי חוקית או כל שימוש האסור לפי התנאים, ההתניות וההצהרות הכלולים במסמך זה, וכי השימוש בשירות יהיה

על ידו רק על פי התנאים של תנאי שירות אלו.

15.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי למצות, המשתמש מתחייב בזאת כדלקמן:

15.2.1. להימנע מכל פעולה בשירות, אשר סותרת את האישור שנמסר לו כמשתמש של השירות, כולל פריצה לשירות או למסד נתונים או כל מקור או קטע בשירות שלא אושר לו להיכנס אליו;

15.2.2. להימנע מביצוע כל פעולה שעלולה לעכב את השימוש בשירות על ידי

משתמשים אחרים;

15.2.3. להימנע משימוש בשירות לביצוע הימורים בלתי חוקיים, הפצת   וירוס מחשב, גישה למערכות או קבצים ללא אישור או כל שימוש אחר כזה העלול לגרום נזק ו / או שיבוש ו / או הגבלת השימוש למשתמשים אחרים או לכל צד שלישי אחר;

15.2.4. להימנע ממשלוח דואר זבל למשתמשים אחרים בדרך המובילה לתלונות מצד מקבלי דואר הזבל;

15.2.5. לא להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ בדרך אחרת חומר גס, מגונה, פורנוגרפי, מיני, דברי תועבה או כל חומר אחר אשר יש בו כדי לפגוע או לעורר התנגדות;

15.2.6. לא להפיץ לשון הרע, השמצה, לעג, לעקוב אחר, להפחיד, לאיים, להציק או בדרך אחרת להפיץ דברי שנאה כלפי אחר;

15.2.7. לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר) קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות-זמן, cancelbots, קבצים פגומים או נתונים, או כל תוכנה דומה שעלולים להזיק לפעולה של השירות או למחשבים של משתמשים אחרים של השירות;

15.2.8. לא להפר זכות חוזית, קניין רוחני או זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו לרבות באמצעות העלה, שידור, הפצה, או בדרך דרך אחרת להפוך לזמין כל מידע או חומר באמצעות השירות באופן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו (כולל זכויות לפרטיות);

15.2.9. להימנע מיצירת זהויות שקריות, זהויות מרובות, מספר חשבונות משתמש, להגדיר חשבון בשמו של אדם שאינו המשתמש, שימוש בשמות משתמש בוטים או להפר בדרך אחרת תנאי ו/או את תנאי השירות של כל יישומי צד שלישי דרכם מתבצעת הגישה אל השירות;

15.2.10. לא לנסות להשיג סיסמאות או מידע פרטי אחר מחברים אחרים לרבות מידע המאפשר זיהוי אישי (אם בטקסט, תמונה או וידאו), זיהוי מסמכים או מידע פיננסי אודותיהם;

15.2.11. לא להעלות או לשדר (או לנסות להעלות או לשדר), ללא הרשאה מפורשת של החברה, כל חומר הפועל כמנגנון מידע פסיבי או אקטיבי, לרבות, ללא הגבלה, תבניות גרפיות, פיקסלים, באגים, קבצי cookie או התקנים דומים אחרים;

15.2.12. לא להשתמש באופן לא תקין בערוצי התמיכה או השירות לצורך תלונות כוזבות כנגד החברה;

15.2.13. להימנע מפיתוח, הפצה או הודעה בפומבי בדרך אחרת לחברים אחרים אודות תוכנות, תכניות או יישומים על מנת לרמות את השירות;

15.2.14. לא לנצל, להפיץ או להודיע בפומבי על שגיאה, שימוש לרעה או באג אשר נותן יתרון לא מכוון ו/או לא הוגן בשימוש בשירות;

15.2.15. לא להשכיר, להחכיר, למכור, לסחור, מתנה, או להעביר בדרך אחרת את חשבון המשתמש או גישה או שימוש לחשבון כאמור, לכל אדם ללא הרשאה מפורשת בכתב של החברה;

15.2.16. לא לעסוק בכל פעילות הונאה ביחס לשיטות התשלום או לעקוב אחר מנגנונים אלו;

15.2.17. להימנע מכל ניסיון להשתמש בשירות דרך שירות שלא מורשה על-ידי החברה. שימוש כזה הוא באחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נוטלת כל אחריות לשימוש בשירות באמצעות שירות שלא הורשה על ידה;

15.2.18. לא להפיץ או לתקשר בדרך אחרת נתונים אמיתיים אודות אחרים באמצעות השירות;

15.2.19. לא לנסות להפריע, לפרוץ או לפענח כל שידור משרתי השירות; 

15.2.20. לא להפריע ליכולתם של אחרים ליהנות מהשימוש בשירות, לרבות להכביד או לשבש או לסייע להעמסת יתר או הפרעה אחרת של שרתי השירות, או לנקוט פעולות שיש בהן כדי להפריע או להגדיל מהותית את עלות אספקת את השירות לצורך הנאת המשתמשים.

16. הפרעות ושיבושים בפעילות השירות

16.1. השירות זמין בדרך כלל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. עם זאת, החברה איננה יכולה להבטיח שירות מתמיד ובלתי פוסק. ללא הגבלה על כל מגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי שירות אלו, החברה לא תישא באחריות לכל נזק או הפסד העשוי להתרחש בשל נסיבות שאינן בשליטתה, לרבות שיבוש או כל תקלה טכנית במערכת, לרבות עומס יתר.

16.2. החברה לא תשא באחריות לכל נזק או הפסד כתוצאה מתקלות או בעיות בציוד השירות ו / או בתוכנה.

16.3. החברה לא תהיה אחראית לכל שיבושים במחשב המשתמש או בחיבור שלו לאינטרנט, כמו גם לכל שיבוש בשירותי הגישה לאינטרנט ו/או ברשת האינטרנט ולא תהיה אחראית לכל שיבוש ברשת האינטרנט המקומית או הבינלאומית או בקווי התקשורת, ולא יהיה בשיבושים כאמור כדי להקנות למשתמש כל זכות לביטול השירות ו/או ההתקשרות עם החברה בשל תקלות או שיבושים כאמור או כל שגיאות שייגרמו בשל כך.

16.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי החברה אינה יכולה להבטיח כי השימוש יפעל ו/או ייתמך באופן מלא בכל מערכות ההפעלה ו/או מוצרי המחשב ו/או המכשירים הניידים, וכי ייתכנו שיבושים בשירות עקב שימוש במכשירים ואו מערכות הפעלה ו/או גרסאות שאינם נתמכים.

16.5. החברה משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מתקדמת, ומבצעת מאמצים סבירים לאבטח את המידע העובר בין המשתמשים ושרתי החברה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש במהלך הגלישה באתר הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

16.6. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה, מעת לעת, ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו בחשבונו זיכויים או חיובים שגויים או פעולות שגויות ("טעויות"). המשתמש מסכים כי בכל מקרה שיתברר לחברה על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן שהוא, החברה תהא רשאית לחייב או לזכות את החשבון, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו.

17. סעדים בגין הפרת תנאים

17.1. מבלי לגרוע משאר זכויותיה על פי דין ו / או על פי תקנות אלה, בכל מקרה בו תניה מתנאים אלה הופרה או המשתמש מבצע שימוש העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה שהחברה סבורה כי מעשי המשתמש חורגים מכללי התנהגות סבירים, או במקרה של תלונות חוזרות מצד לקוחות קצה כנגד בית העסק, החברה תהיה רשאית לבצע באופן מיידי, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

17.1.1. למנוע ו / או להגביל את כניסת המשתמש לשירות ו / או לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות מניעת הגישה לחשבון או לביצוע תשלום, באופן זמני או קבוע;

17.1.2. להקפיא את הזכויות הנובעות מן השירות למשתמש ו/או להכפיפן למילוי חובות המנוי לחברה עקב ההפרה;

17.1.3. לנכות כל סוג של הטבה או זכות שהוענק לחשבון, או כל חלק מהן.

17.2. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:

17.2.1.  המשתמש מסר לחברה מידע שאינו נכון.

17.2.2.  קיימת בעיה בחיוב בית העסק עבור השירות .

17.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי לחברה מוקנית זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לבית העסק אשר יוחזקו אצל החברה, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום המגיע למשתמש ובכלל זה העברת תשלומי לקוחות, עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומם של ההתחייבויות אך קיים לדעת החברה חשש ממשי כי יופרו. בנוסף החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לבית העסק כל התחייבות אשר יתחייב כנגד החברה, ללא צורך בהתראה, והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו, ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף 12.6 לעיל.

17.4. במקרה של סיום חשבון עקב הנסיבות המתוארות לעיל, המשתמש עלול לאבד את שם המשתמש ואת שאר ההגדרות שלו בשירות, אם יש כאלו, ללא אחריות של החברה לכל נזק אשר עלול להיגרם מן האמור לעיל. אם למשתמש יותר מחשבון אחד, החברה עשוי לסיים את כל החשבונות.

17.5. המשתמש מכיר בכך כי החברה אינה נדרשת לספק הודעה מראש בטרם השעיה או סיום החשבון או הסרה או ביטול של זכויות המשויכות לחשבון. במקרה כאמור, המשתמש לא יוכל להשתתף בשירות שוב ללא הרשאה מפורשת של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשמור על חשבונות שבוטלו ולספק גישה לשירות. על משתמש הסבור כי ננקטה פעולה כנגד  החשבון שלו בשגיאה, לפנות לחברה באמצעות הדוא"ל: [email protected] .

17.6. משתמש אשר יורחק מהשירות והיחסים עמו ינותקו כתוצאה ממעשה או מחדל שהקימו עילה לכך, לא יהא רשאי לחזור ולהשתמש בשירות גם תחת שם משתמש אחר.

17.7. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת פרטים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד החברה בקשר לפרטים שיועלו על-ידם למערכת ויגרמו לנזק כלשהו.

18. הגבלת אחריות

18.1. בשום מקרה לא תישא החברה ו / או ספקיה השונים בכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם למשתמש או לכל צד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש בשירות זה, לרבות, אך לא רק, נזק אקראי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק פיצויים בגין נזקי גוף, אובדן הכנסות, הפסקת עסקים, אובדן נתונים או אובדן מידע עסקי כלשהו.

18.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות הגבלות האחריות השונות, הרי שבכל מקרה של מחלוקת ו/או תביעה של משתתף כנגד החברה או מי מטעמה, מכל עילה שהיא, נזיקית או חוזית או אחרת תהיה אחריותה של החברה או מי מטעמה והסעד היחיד לו יהיה זכאי המשתתף, מוגבל לעמלת הסליקה או עמלת התשלום (לפי העניין) ששולמו על ידי המשתתף ב- 3 החודשים שקדמו לאירוע.

18.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר, כי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה לשירות שלא הוגשה בתוך שנה אחת ממועד יצירת העילה לדרישה ו/או טענה ו/או תביעה כאמור, תהיה בטלה.

18.4. לעניין סעיף זה, "החברה" משמעה לרבות עובדיה, נציגיה וכל מי שפועל מטעמה.

18.5. שימוש בשירות מהווה הצהרה כי מגבלת האחריות המפורטת בסעיף זה ידועה למשתמש ומוסכמת עליו, וכי ידוע לו כי השימוש בשירות מוצע לו בכפוף לה, וכי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה כנגד החברה בכל הקשור לשימוש בשירות.

18.6. אם המשתמש אינו מרוצה מחלק כלשהו של שירות זה, או תנאי השירות, האמצעי היחיד העומד לרשותו הבלעדית הוא הפסקת השימוש בשירות.

19. תיקון של המראה, התוכן, או אופי השירות

19.1. החברה ו / או ספקיה השונים רשאים בכל עת לבצע שיפורים ו / או תיקונים  בשירות, בין היתר שינוי בזמינות ובהיקף של תוכן, קישורים או באנרים.

19.2. למשתמש לא תהיה טענה, תביעה או דרישה לחברה ו / או ספקיה לביצוע שינויים כאמור לעיל, ו / או בקשר לנזק ו / או תקלות אשר עלולות להיגרם כתוצאה משינויים ו/או מתהליך הביצוע שלהם.

20. כללי

20.1. החברה רשאית להמחות את זכויותיה בשירות, במלואם או בחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

20.2. החברה רשאית להפסיק את פעילות או את ההתקשרות עם המשתמש ע